Du åbner et Global Goodman websted. Søger du dit lokale Goodman websted?

Vilkår og betingelser

Dette websites vilkår og betingelser gælder for domænenavnet www.goodman.com ("website"), som drives af Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) og Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) som ansvarlig selskabsenhed for Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) og alle deres associerede virksomheder ("Goodman Group"). Goodman Group (benævnt "Goodman", "vi", "os", "vores") omfatter de selskaber, der er anført på www.goodman.com.

Adgang til og brug af dette website er underlagt følgende vilkår og betingelser. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du at være underlagt disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser kan ændres af os uden varsel, og en sådan ændring træder i kraft, når den er offentliggjort her på siden. Din fortsatte brug af dette website betragtes som en accept af disse vilkår og betingelser med senere ændringer.

Politik for personoplysninger

Goodman anerkender din ret til privatliv og vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger. Alle personlige oplysninger, der sendes til dette website behandles i overensstemmelse med Goodmans politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Yderligere information om beskyttelse af personlige oplysninger findes på siden ”Personlige oplysninger” på dette website.

Oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed og rettidighed

Goodman afgiver de oplysninger, der fremgår af dette website, i god tro, og vi er ikke ansvarlige for, om oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Det materiale, der findes på dette website, benyttes på dit eget ansvar. De oplysninger, vi lægger ud på dette website, kan ændres uden varsel. Det er dit ansvar at holde øje med eventuelle ændringer af materialet og de oplysninger, der er indeholdt på dette website.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder

Al ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder (immaterialret) for alle tekster, billeder og andet materiale på dette website ("indhold") er Goodmans ejendom eller anvendes med tilladelse fra den relevante ejer.

Du har tilladelse til at læse dette website, gengive uddrag til privat brug, downloade til din computer eller distribuere det til andre personer, forudsat at du overholder alle offentliggjorte notitser om ophavsret og om ejerskab. Ingen dele af dette website må reproduceres med henblik på salg eller distribution for at opnå kommerciel gevinst, ej heller må de ændres eller indarbejdes i andet materiale, andre websites eller andre udgivelser. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, må intet på dette website udlægges, som om der er givet tilladelse eller ret til at udnytte ophavsretten eller andre immaterielle rettigheder i tekst, billeder og andet materiale på dette website.

Varemærker, logoer, skrifttyper og bomærker, som vises på dette website, tilhører Goodman eller anvendes med tilladelse fra den relevante ejer. Intet på dette website må udlægges, som om der er givet tilladelse eller ret til at bruge varemærker, som er vist på dette website. Brug eller misbrug af varemærker, som vises på dette website, eller alt andet indhold på dette website, medmindre andet er fastsat i disse vilkår og betingelser, er strengt forbudt.

Links

Dette website kan indeholde links til andre websites. Disse links anvendes i god tro, og Goodman påtager sig intet ansvar for tilgængelighed, indhold, nøjagtighed eller funktion af disse andre websites. Tilstedeværelsen af links til andre websites betyder ikke, at Goodman bifalder disse websites. Angående information om vilkår og betingelser for brugen af websites, der linkes til – herunder om beskyttelse af personlige oplysninger – henvises til de pågældende websites.

Ansvarsfralæggelse

Du bruger dette website på eget ansvar.

Medmindre andet udtrykkeligt er anført, er de oplysninger, vi lægger ud på dette website, ikke et tilbud eller en opfordring til køb af værdipapirer, aktiver eller investeringer. Eventuelle fremtidige produkttilbud på dette website vil kun blive givet til selskaber eller personer, som kan modtage et sådant tilbud, eller som er i stand til at afgive et tilbud i henhold til gældende lovgivning. Oplysningerne på dette website udgør ikke et tilbud om værdipapirer, der er til salg i USA. Værdipapirer må ikke tilbydes eller sælges i USA, medmindre de registreres i henhold til US Securities Act af 1933, eller hvis der foreligger en undtagelse fra registrering.

De oplysninger (eller generelle råd), vi giver på dette website, er udarbejdet uden hensyntagen til dine mål, behov eller din finansielle situation. Før du træffer beslutninger på baggrund af oplysninger på dette website, bør du overveje hensigtsmæssigheden heraf med hensyn til din aktuelle situation og læse eventuelle relevante informationer og/eller tilbudsdokumenter samt søge professionel rådgivning, før du køber nogle af de produkter, der omtales på dette website.
Beskrivelser af tidligere opnåede resultater for produkter, der er beskrevet på dette website, kan ikke benyttes som en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Garantier

Du kan bruge dette website "som beset" og "efter tilgængelighed". Goodman afstår i videst muligt omfang inden for grænserne af gældende lovgivning fra at give nogen former for garantier, hverken udtrykkelige, stiltiende, lovpligtige eller på anden måde (herunder underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål), herunder oplysninger eller garantierklæringer om, at dette website eller noget data, oplysninger, råd, meninger, tjenester eller leverede produkter, som er anskaffet eller produceret af eller gennem dette website, er fuldstændige, nøjagtige, pålidelige, rettidige eller ikke-krænkende over for tredjepart, at adgang til dette website vil være uden afbrydelser eller fejlfri, at dette website vil være sikkert, og at alle oplysninger og garantier i denne forbindelse udtrykkeligt er afvist.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at begrænse eller lukke din adgang til dette website, til artikler på dette website eller dele heraf.

Ansvar

Inden for grænserne af gældende lov fraskriver Goodman sig ethvert ansvar for direkte, tilfældige, påfølgende, indirekte eller strafpådragende skader, omkostninger, tab eller ansvar (herunder tab af indtægter, fortjeneste eller goodwill) som følge af adgang til, brug af eller manglende evne til at få adgang til dette website eller ændringer i indholdet af dette website, eller samme opstået pga. andre websites, du måtte besøge via et link fra dette website, eller fra foranstaltninger, vi træffer eller ikke træffer som følge af elektroniske e-mail-meddelelser, du sender os.

Inden for grænserne af gældende lov fraskriver Goodman sig ethvert ansvar med hensyn til at vedligeholde materialer og ydelser på dette website, eller til at oplyse om rettelser, opdateringer eller meddelelser om disse materialer og disse ydelser.

Goodman påtager sig intet ansvar for tab, der er lidt på grund af vira, som kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom som følge af brugen af, adgang til eller download af materiale fra dette website. Du downloader materiale fra dette website på eget ansvar.

Hvis gældende lovgivning indeholder bestemmelser, som ikke lovligt kan afværges, begrænses eller ændres, gælder disse bestemmelser, og inden for grænserne af gældende lov vil Goodmans ansvar være begrænset til a) for så vidt angår tjenester at levere tjenesten på ny eller betale omkostningen ved genlevering og b) for så vidt angår varer at erstatte eller reparere varerne eller betale omkostningen ved reparation eller erstatning.

Ulovlig anvendelse

Du kan kun bruge dette website til lovlige formål og skal overholde al gældende lokal, national og international lovgivning og bestemmelser, som vedrører din anvendelse af dette website. Det er forbudt at lægge enhver form for ulovligt, skadeligt, krænkende, truende, chikanerende eller injurierende materiale på dette website. Det er heller ikke tilladt at afbryde eller gribe ind i eller gøre forsøg på at afbryde eller gribe ind i dette website eller andre brugeres anvendelse af dette website. Ethvert misbrug eller svigagtig eller på anden måde ulovlig aktivitet kan medføre lukning af din adgang til dette website. Vi forbeholder os også ret til at anmelde en mulig kriminel aktivitet til de relevante retshåndhævende myndigheder.

Overførte oplysninger

Alle ikke-personlige oplysninger, meddelelser eller materiale, som du overfører til dette website (herunder data, forslag, spørgsmål, kommentarer etc.), bliver Goodmans ejendom og vil ikke bliver behandlet som fortroligt materiale af Goodman. Vi kan bruge disse oplysninger, meddelelser og andet materiale uden forpligtelser over for dig.

Gældende ret

Disse vilkår og betingelser henhører under og fortolkes i overensstemmelse med lovene i New South Wales, Australien.

Green background

Har du brug for flere oplysninger? Kontakt os.